top of page
11062b_f0cd2b56e86443d68d21b6bc12fe055c_

Duidelijke Afspraken

Bij Coaching Hub houden we van een open en transparante communicatie. Daarom zijn ook de Algemene Voorwaarden van belang en duidelijk omschreven. Ook kan u onze Disclaimer en ons Cookie Statement hieronder terugvinden.

Algemene Voorwaarden

Algemene voorwaarden Coaching Hub - C HUB BV

 

1. C HUB BV, hier handelend onder de benaming Coaching Hub, een rechtspersoon naar Belgisch recht gevestigd te President Rooseveltplein 18, 8500 KORTRIJK en geregistreerd met ondernemingsnummer BTW BE 0822.154.380, levert diensten op het gebied (individuele) coachingtrajecten, opleidingen, trainingen voor zowel bedrijven als particulieren onder deze algemene voorwaarden.

2. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op iedere overeenkomst, van welke aard dan ook, die ontstaat tussen Coaching Hub en de klant, de opdrachtgever. Het geheel aan documenten die de opdracht op gedetailleerde wijze verder uitwerken vormen integraal deel van de algemene voorwaarden. De algemene voorwaarden zijn reeds van toepassing vanaf het eerste contact en de offerte die hieruit volgt.

3. Enkel overeenkomsten of afspraken gemaakt tussen C HUB BV of een door haar aangestelde, bevoegde derde en opdrachtgever zijn bindend ten aanzien van Coaching Hub. Coaching Hub is in geen enkel geval gebonden door een overeenkomst die werd aangegaan tussen de opdrachtgever en een onbevoegde derde.

1. Tussen offerte en opdracht

1. Op vraag van de toekomstige opdrachtgever stellen wij een individuele offerte op met een uiteenzetting van de gevraagde opdrachten en de gehanteerde tarieven en prijzen. Onze offertes voor het uitvoeren van de gevraagde opdrachten zijn steeds opgesteld in regie, tenzij uitdrukkelijk een vaste prijs wordt aangegeven. Onze prijsberekeningen en offertes hebben slechts een indicatief karakter.

2. Onze offertes zijn uitsluitend geldig ten aanzien van de perso(o)n(en) tot wie de offerte gericht is. Een offerte heeft een geldigheidsduur zoals vermeld staat op de offerte zelf, of bij gebrek hieraan, een geldigheidsduur van dertig (30) kalenderdagen na datum van verzending.

3. De opdrachtbevestiging betekent de aanvaarding van de offerte. Wij gaan vervolgens aan de slag. De opdrachtbevestiging kan zowel expliciet als impliciet worden afgeleid uit de onderlinge communicaties met de opdrachtgever, zoals het ondertekend terugsturen van een overeenkomst die is uitgebracht door Coaching Hub. Een aanvaarding door middel van elektronische communicatiemiddelen of op mondelinge wijze is evenzeer geldig.

4. Wijzigingen aan de oorspronkelijke opdracht, zoals meerwerk, zijn enkel geldig indien de opdrachtgever en Coaching Hub hiertoe gezamenlijk beslissen. Als opdrachtgever begrijp en aanvaard je dat deze wijzigingen een mogelijke invloed kunnen hebben op het prijs- en tijdsbestek. De gevolgen van deze wijzigingen zijn volledig voor rekening van de opdrachtgever.

5. De opdrachtgever heeft de mogelijkheid om zijn opdracht aanvaarding ten allen tijde te herroepen, maar dit zal geen afbreuk doen aan zijn oorspronkelijke betalingsverplichtingen en de betalingsverplichting voor reeds uitgevoerde bijkomende werken.

2. Uitvoering van een opdracht

1. Met Coaching Hub samenwerken betekent vertrouwen op jarenlange professionele ervaring en uitgebreide kennis. Iedere opdracht zal aan een hoge kwaliteit worden afgewerkt. Iedere opdracht betreft echter steeds een inspanningsverbintenis, waarbij Coaching Hub niet instaat voor het succes en welslagen van de dienstverlening, noch voor de mate waarin de dienstverlening bijdraagt aan het door de opdrachtgever gestelde doel.

2. Coaching Hub beschikt over de creatieve en technische vrijheid om de uitvoering van de opdracht naar eigen vermogen en inzicht uit te voeren, conform de oorspronkelijke opdracht of offerte. Coaching Hub kan hierbij beroep doen op diensten van gespecialiseerde derden indien nodig voor de goede uitvoering van de opdracht. Coaching Hub kan deze derden naar eigen inzicht aanstellen.

3. Een vlotte medewerking van de opdrachtgever is noodzakelijk om een opdracht tot een goed einde te brengen; dit betekent alle redelijkerwijs noodzakelijke handelingen stellen die vereist zijn voor de goede uitvoering van de overeenkomst. De opdrachtgever begrijpt en aanvaardt dat een gebrek aan medewerking gevolgen kan hebben voor de vooropgestelde timing en kosten. Eventuele gevolgen hiervan zijn volledig voor rekening van de opdrachtgever.

4. De uitwerking van een opdracht kan desgevallend worden onderverdeeld in deelopdrachten, die elk worden uitgevoerd binnen het overeengekomen tijdskader. De uitvoering van een volgende deelopdracht kan afhankelijk gemaakt worden van een uitdrukkelijke en schriftelijke goedkeuring van de opdrachtgever omtrent de vorige opgeleverde deelopdracht. Wij zullen steeds de termijn voor dergelijke goedkeuring aanduiden bij de oplevering. De goedkeuring van de deelopdracht zal worden vermoed indien de opdrachtgever niet tijdig reageert. De uitvoering van laattijdige opmerkingen wordt steeds beschouwd als meerwerk.

3. Tarieven en betalingsmodaliteiten

1. Onze gehanteerde tarieven en prijzen zijn steeds exclusief BTW en andere bijkomende lasten, tenzij anders wordt aangegeven. Onze tarieven en prijzen omvatten alle kosten die noodzakelijk zijn voor de goede uitvoering van de overeenkomst, tenzij uitdrukkelijk anders bepaald.

2. Coaching Hub kan de tarieven en prijzen ten allen tijde wijzigen in geval van overeenkomst tot dienstverlening waarbij een termijn van minstens zes (6) maanden is verstreken sinds de aanvang of de meest recente herziening. De opdrachtgever wordt geacht akkoord te gaan met deze prijsherziening, tenzij hij de overeenkomst beëindigt door middel van een aangetekend schrijven ten laatste tot dertig (30) dagen na inwerkingtreding van de nieuwe tarieven.

3. Coaching Hub zal op uitdrukkelijk bepaalde tijdstippen factureren tenzij voor trajecten (individueel en/of groep). Als de opdrachtgever niet akkoord gaat met de ontvangen factuur ben je geacht deze spoedig en gemotiveerd te protesteren, ten laatste tot veertien (14) kalenderdagen na factuurdatum. Dit heeft geen invloed op enige (tussentijdse) betalingsverplichtingen.

4. Alle facturen van Coaching Hub zijn betaalbaar binnen een termijn van 14 dagen na de factuurdatum. In geval van laattijdige betaling zal van
rechtswege en zonder ingebrekestelling een conventionele verwijl interest verschuldigd zijn van 10 % per jaar op het factuurbedrag. Eveneens zal in geval van laattijdige betaling van rechtswege en zonder ingebrekestelling een forfaitaire schadevergoeding ten belope van 10% van het factuurbedrag verschuldigd zijn, met een minimum van 350 EUR en onverminderd het recht van de Coaching Hub haar hogere schade te bewijzen en onverminderd eventuele kosten van aanmaning en gerechtskosten.

5. Bij de opdrachtaanvaarding wordt een voorschotfactuur ten belope van 30 % op de totale waarde van de opdracht aangerekend, tenzij partijen anders overeenkomen. Coaching Hub kan de aanvang van de opdracht laten afhangen van de ontvangst van betaling van de voorschotfactuur.

6. C HUB BV werd nog niet erkend als dienstverlener in het kader van de KMO-portefeuilIe. De inschrijver of opdrachtgever is gehouden zelf het nodige te doen voor het verkrijgen van eventuele tegemoetkomingen vanwege de overheid alsook het naleven van alle wettelijke vereisten. De dienstverlener kan geenszins aansprakelijk gesteld worden voor het niet naleven van de vereisten door de inschrijver of opdrachtgever. Alle mogelijke kosten die de dienstverlener oploopt door het niet naleven door de inschrijver of opdrachtgever zullen ten laste van deze laatste vallen. Het niet van toepassing van tegemoetkomingen vanwege de overheid kan in geen geval als rechtsgeldige reden worden ingeroepen voor annulering of niet betaling van de inschrijving.

4. Intellectuele eigendomsrechten

1. Hierover kunnen we kort en duidelijk zijn. Beelden, schema’s, instructievideo’s, paswoorden, modellen, technieken, werkboeken en instrumenten of rapporten die zijn ontwikkeld, gebruikt en/of verleend door Coaching Hub voor de uitvoering van de opdracht zijn en blijven de eigendom van C HUB BV BV.

2. De opdrachtgever verkrijgt slechts het recht om werkboeken, paswoorden, instructievideo’s of rapporten binnen haar eigen organisatie te gebruiken. Openbaarmaking of het doorgeven van een of meerdere van deze zaken aan personen buiten de eigen organisatie kan alleen geschieden na vooraf schriftelijk verkregen toestemming door Coaching Hub.

3. Alle door Coaching Hub gecreëerde en/of ter beschikking gestelde materialen kunnen enkel gebruikt worden voor de vooraf gecommuniceerde doeleinden en/of bestemmingen. Het ongeautoriseerde gebruik zal bijgevolg aanleiding geven tot een nieuwe facturatie ten belopen van het gehanteerde standaardtarief vermeerderd met een toeslag van 50%, voor iedere vastgestelde schending apart. De opdrachtgever is eveneens verantwoordelijk voor ieder vastgesteld ongeautoriseerd gebruik door derden. Indien er vragen resten omtrent het al dan niet geautoriseerd gebruik, aarzel absoluut niet om ons te contacteren.

5. Duur en beëindiging

1. Beide Partijen kunnen de overeenkomst eenzijdig beëindigen, indien één van hen de mening is toegedaan dat de uitvoering van de opdracht niet langer plaats kan hebben conform de bevestigde offerte of latere bijkomende opdrachtspecificatie. De beëindiging van de overeenkomst door de opdrachtgever, geeft Coaching Hub het recht de betaling van de volledige overeengekomen opdrachtsom, inclusief vergoeding van de door haar gemaakte kosten te vorderen, tenzij hierover een ander akkoord wordt bereikt.

2. Elke partij kan de Overeenkomst met onmiddellijke ingang ontbinden indien de andere partij op toerekenbare en zwaarwichtige of herhaaldelijke wijze inbreuk maakt op de verplichtingen eigen aan deze Overeenkomst. Tekortkomingen aan de betalingsverplichting en de medewerkingsverplichting door de Opdrachtgever worden als zwaarwichtige tekortkomingen beschouwd. Een onmiddellijke beëindiging is slechts mogelijk nadat de in gebreke blijvende partij een redelijke mogelijkheid is gegeven om toch aan zijn verplichtingen te voldoen, na aangetekende ingebrekestelling. De beëindiging laat de mogelijkheid onverlet om verdere rechten uit te oefenen voor de schade geleden ten gevolge van een inbreuk

3. Indien één van de partijen niet meer aan de verplichtingen van de Overeenkomst kan voldoen ten gevolge van een staat van faillissement of gerechtelijke reorganisatie of enige andere aantasting van de kredietwaardigheid, dan heeft elke partij het recht om de Overeenkomst onmiddellijk, eenzijdig en zonder meer te beëindigen door middel van een aangetekend schrijven.

4. Coaching Hub mag slechts gebruik maken van haar recht op voortijdige beëindiging als ten gevolge van feiten en omstandigheden buiten haar wil in alle redelijkheid de voltooiing van de opdracht niet van haar kan worden gevergd. Deze situatie omvat, maar is niet beperkt tot, overmacht, zwangerschap, hospitalisatie, langdurige ziekte. Coaching Hub houdt in deze situatie in ieder geval aanspraak op de betaling van de door haar geleverde prestaties tot op het moment van beëindiging. Partijen kunnen tevens met onderling akkoord overeenkomen dat de uitvoering van de opdracht zal worden uitgesteld naar een latere datum.

5. Indien de opdracht buiten de invloed van Coaching Hub niet is afgenomen binnen de gestelde einddatum, gelden de volgende annuleringsvoorwaarden:

5.1 Deelname aan open in te schrijven workshops, trainingen of events: Annuleren van workshop, training of event deelname dient schriftelijk te gebeuren. Dit kan door een schriftelijke brief te richten aan en/of door een e-mail te versturen met als titel ‘annulering’ naar hello@coachinghub.be

In geval van annulering van inschrijvingen en/of opdrachten zijn de hierna volgende vergoedingen van rechtswege en zonder ingebrekestelling verschuldigd:

- 25% van de standaardprijs, exclusief toegestane bonussen of kortingen in geval van annulering meer dan 4 weken voor de datum van het seminarie of voor webgebaseerde producten van zodra de inschrijving ondertekend is;

-100% van de standaardprijs, exclusief toegestane bonussen of kortingen in geval van annulering minder dan 4 weken voor de datum van het seminarie, opleiding, workshop of training tenzij anders vernoemd in het voorstel;

-100% van de standaardprijs, exclusief toegestane bonussen of kortingen in geval van annulering van webgebaseerde producten, na ontvangst van de toegangslink.

Bij een annulering op minder dan 4 weken voor de start van het event, de opleiding, workshop en training, blijft het volledige factuurbedrag verschuldigd. U kunt wel een andere deelnemer (actief in dezelfde onderneming) laten deelnemen.

5.2 In company workshops of presentaties: Annuleren van de workshop of presentatie zonder bericht of binnen tien (10) werkdagen voor aanvang geeft aanleiding tot een betalingsplicht a rato van 100% van de kosten.

5.3 Coaching: Annuleren van gereserveerde uren binnen 48 uur voor aanvang, geeft aanleiding tot een betalingsplicht a rato van 100% van de kosten van de geannuleerde uren.

5.4 Coaching/Mentoring trajecten of In Company trajecten: Na akkoord of ondertekening van het programmavoorstel of prijsvoorstel rond Traject 3, 6 of 12 maanden of In Company Traject geeft aanleiding tot betalingsplicht a rato van 100% van de kosten genoemd in het voorstel.

5.5 Situatie van overmacht zoals COVID, weersomstandigheden of vertragingen (inclusief annulering of vertraging van vluchten of andere transportmiddelen), zijn geen geldige reden om een gestarte opleiding, coaching of workshop terug te vorderen.

6. Aansprakelijkheid

1. Coaching Hub is uitsluitend aansprakelijk voor iedere haar toerekenbare zware of herhaalde lichte contractuele en/of buiten contractuele tekortkoming die veroorzaakt wordt in de uitvoering van haar verbintenissen uit deze overeenkomst. Onze aansprakelijkheid blijft beperkt tot deze gevallen. In geval van een toerekenbare tekortkoming moet de opdrachtgever bij vaststelling onmiddellijk een aangetekende gemotiveerde ingebrekestelling versturen waarbij Coaching Hub de gelegenheid wordt gegeven om de tekortkoming te herstellen. Het totaal van onze aansprakelijkheid kan echter nooit hoger zijn dan het bedrag van de ons toekomende vergoeding.

2. Coaching Hub is enkel aansprakelijk voor directe schade die volgt uit onze tekortkomingen. Coaching Hub is in geen geval aansprakelijk voor elke vorm van indirecte schade, zoals gevolgschade, gederfde winsten, financiële of commerciële verliezen, verhoging van de algemene kosten, verhoogde personeelskosten, schade door verlies van cliënten en dergelijke. C HUB BV is evenmin aansprakelijk voor elke vorm van beschadiging, vernietiging of verlies van gegevens of documenten.

3. Indien de opdrachtgever door een contractuele of buitencontractuele tekortkoming de aansprakelijkheid van Coaching Hub in het gedrang brengt, dient zij alle nodige maatregelen te nemen om Coaching Hub te vrijwaren van elke schade die zij hierdoor kan oplopen.

4. In geval van overmacht is Coaching Hub gerechtigd om de uitvoering van de opdracht geheel of gedeeltelijk op te schorten, voor de duur van de overmacht. Overmacht omvat de situatie waarbij een onvoorzienbare en onvermijdbare gebeurtenis, die onafhankelijk is van de wil van de schuldenaar, en die een onoverkomelijk beletsel uitmaakt voor de nakoming van de verplichting of verbintenis.

5. Coaching Hub kan slechts aansprakelijk worden gesteld voor schade veroorzaakt door aangestelde derden wanneer de fout gekwalificeerd wordt als bedrog, een zware fout of een veel voorkomende lichte fout en indien het schade verwekkende feit gebeurd is tijdens de uitvoering van hun opdracht.

7. Vertrouwelijkheid

1. Coaching Hub en de opdrachtgever bevestigen dat elke vertrouwelijke informatie die hen ter kennis komt ten gevolge van deze overeenkomst, te allen tijde vertrouwelijk blijft. Vertrouwelijke informatie is deze informatie die schriftelijk is medegedeeld aan de andere partij en welke duidelijk aangeduid is als vertrouwelijk of informatie die redelijkerwijs als vertrouwelijk beschouwd moet worden. Elke inbreuk op de vertrouwelijkheid brengt de aansprakelijkheid van de inbreuk makende partij in het gedrang. Deze inbreuk makende partij heeft eveneens de verplichting om de andere partij te vrijwaren van elke schade die het gevolg is van de inbreuk, inclusief het nemen van verdere (buiten)-gerechtelijke stappen.

8. Bepalingen over deze overeenkomst

1. Coaching Hub behoudt zich het recht voor om deelnemers van een workshop die door hun gedrag of anderszins het normale verloop van de workshop verstoren of belemmeren, van deelname uit te sluiten. Ook deelnemers die een activiteit uitoefenen die concurrerend is aan de activiteiten van C HUB BV, kunnen worden uitgesloten van deelname. Uitsluiting zal schriftelijk en gemotiveerd worden meegedeeld aan de opdrachtgever tot betaling van het volledige bedrag van de training of dienst aan Coaching Hub.

2. Deze overeenkomst wordt beheerst door het Belgisch recht. In geval van geschil omtrent de uitvoering van de overeenkomst zullen Coaching Hub en de opdrachtgever alles in het werk stellen om een minnelijke oplossing te vinden. Indien het geschil toch wordt voortgezet zijn de rechtbanken van Kortrijk bevoegd.

3. De nietigheid of ongeldigheid van een bepaling of een gedeelte van een bepaling uit deze voorwaarden heeft geen gevolgen voor de werking van de overige bepalingen. De betwiste bepaling wordt geacht op zichzelf te staan en niet van toepassing te zijn. Wij hebben het voorrecht om de betreffende bepaling te vervangen door een geldige bepaling van gelijke strekking. (Sub- )Titels in deze overeenkomst kennen een louter illustratieve waarde.

4. Wij kunnen onze rechten of plichten uit een overeenkomst ten allen tijde overdragen of uitbesteden aan een dochteronderneming of een daartoe ingeschakelde derde partij. Dit kan zonder de instemming van de opdrachtgever en zonder enige schadevergoeding. De derde partij zal volledig instaan voor de verdere uitvoering van de overeenkomst.

Cookie Statement C HUB

1. Wat zijn cookies?

Een cookie is een klein data- of tekstbestandje dat door websites op uw computer of mobiel apparaat geplaatst wordt op het moment dat u een website bezoekt. Dergelijke bestandjes kunnen verschillende doeleinden hebben.

De server van de website die u bezoekt of partners waarmee deze website samenwerkt, kunnen cookies plaatsen. De server van een website kan alleen de cookies lezen die hij zelf plaatste en heeft geen toegang tot andere informatie die zich op uw computer of mobiel apparaat bevindt.

Er zijn verschillende soorten cookies naargelang hun oorsprong, functie en levensduur. Zo bestaan er zogenaamde functionele cookies, die het gebruik van de website voor u als bezoeker beter maken. Niet-functionele cookies verzamelen dan weer statistieken van bezoekers, om daarmee de website te verbeteren.

Meer informatie over de soorten cookies, vindt u op www.allaboutcookies.org.

2. Cookiebeleid binnen C HUB ?

Cookies helpen C HUB  onder andere om uw bezoek op onze website te optimaliseren en om technische keuzes te onthouden (bijvoorbeeld een taalkeuze, een nieuwsbrief,…). De cookies die we gebruiken zijn volkomen veilig.

Wanneer u de websites van C HUB wil bezoeken, is het aan te raden om cookies in te schakelen. Anders zijn we niet in staat om u een probleemloos bezoek op de website te garanderen.

Indien u toch liever de cookies van C HUB  wenst te beperken, blokkeren of verwijderen, kan u uw browserinstellingen beheren zoals hier omschreven. Is dat niet het geval? Dan plaatsen we onze systeem cookies van zodra u onze websites bezoekt.

3. Welke cookies gebruikt C HUB ?

3.1 Noodzakelijke cookies

Noodzakelijke cookies worden gebruikt om ervoor te zorgen dat u als gebruiker door de website kan navigeren en de functies van de website kan gebruiken. Wanneer u met uw persoonlijke account wenst in te loggen op de website van C HUB , zijn deze cookies noodzakelijk om op een veilige manier uw identiteit te controleren alvorens toegang te verschaffen tot uw persoonlijke informatie.

3.2 Functionele cookies

Functionele cookies maken het functioneren van de website makkelijker en aangenamer.

3.3 Cookies voor statistieken

Deze cookies verzamelen informatie over het gebruik van de website met als doel de inhoud van de website te verbeteren en aan te passen aan de wensen van de bezoekers. Deze cookies stellen ons in staat om uw gebruiksgemak op onze website te vergroten. Dergelijke cookies en soortgelijke technologieën laten echter niet toe om systematisch gegevens te verzamelen die de gebruikers van onze website zouden kunnen identificeren. Zij helpen ons enkel de werking van onze website te verbeteren, te begrijpen wat de interesses van onze gebruikers en te meten hoe doeltreffend de inhoud van onze website is.

3.4 Targeting Cookies

Cookies met ‘targeting’ als doel, laten toe dat er een profiel opgebouwd wordt op basis van het surfgedrag van de gebruiker. Op die manier worden de advertenties afgestemd op de interesses. Deze cookies kunnen door ons geplaatst worden (first party) of door een andere partij (third party) cookies zijn.

3.5 Overige en onvoorziene cookies

Het kan zijn dat we niet altijd inzicht hebben in de cookies die via onze online diensten door derde partijen worden geplaatst. Dit kan het geval zijn bij zogenaamde ‘embedded elementen’. Deze elementen worden bij externe partijen opgeslagen maar worden op onze webservices getoond. Een voorbeeld hiervan is het hosten van een video bij een derde partij om deze vervolgens op onze site te vertonen.

4. Vormen cookies een risico?

Cookies vormen geen risico voor de veiligheid of beveiliging van uw computer. Ze zijn actieve, uitvoerende software en kunnen ook geen virus bevatten. Ze hebben geen toegang tot de informatie op de hardware van een computer.

5. Hoe kan ik mijn cookies beheren?

Zorg ervoor dat cookies zijn ingeschakeld in je browser. Om cookies in te schakelen moet je de volgende handelingen uitvoeren:

Bij browser – Microsoft Internet Explorer

 • In Internet Explorer, klik op ‘Internetopties’ in het menu ‘Extra’.

 • Op het tabblad ‘Privacy’, verplaats de instellingen- schuifknop naar ‘laag’ of ‘accepteer alle cookies’ (instelling boven ‘medium’ schakelt cookies uit).

 • Klik op ‘OK’.

Bij browser – Mozilla Firefox

 • Klik op ‘Firefox’ in de linkerbovenhoek van je browser en klik vervolgens op ‘Opties’.

 • Op het tabblad ‘Privacy’ , zorg ervoor dat de ‘Websites laten weten dat ik niet gevolgd wil worden’ niet is aangevinkt.

 • Klik op ‘OK’.

Bij browser – Google Chrome

 • Klik op ‘Extra’ bovenaan in uw browservenster en kies ‘Opties’.

 • Klik op de ‘Under the Hood’ tab, zoek het gedeelte ‘Privacy’ en selecteer de knop ‘Content settings’.

 • Selecteer nu ‘Allow local data to be set’.

Bij browser – Safari

 • Klik op het pictogram ‘Cog’ bovenaan in uw browservenster en selecteer de ‘Voorkeur’ optie.

 • Klik op ‘Beveiliging’, vink dan de optie die zegt: ‘Blokkeer cookies van derden en reclame cookies’ uit.

 • Click ‘Save’

Disclaimer

Deze disclaimer beschrijft de rechten, plichten en gebruiksvoorwaarden die van toepassing zijn bij elk gebruik van de website C HUB BV. Wanneer je de Coaching Hub -website gebruikt, aanvaard je uitdrukkelijk deze voorwaarden. C HUB BV kan de bepalingen in deze disclaimer op elk ogenblik eenzijdig wijzigen. 

 

Correct, actueel en volledig 

We streven ernaar om via onze website correcte, actuele en volledige informatie te verschaffen. De aangeboden informatie is algemeen richtinggevend en informatief, maar is geen advies toegespitst op jouw eigen specifieke situatie. Gezien de snelle evolutie van de onderwerpen die we op onze site behandelen (sociale wetgeving, welzijnswetgeving …), bestaat de mogelijkheid dat onze informatie niet op elk moment correct, actueel en volledig is. 

Het verschaffen van deze informatie is in elk geval een middelenverbintenis en is in geen geval een resultaatsverbintenis. C HUB BV  kan dan ook niet aansprakelijk gesteld worden voor enige vermeende schade ingevolge het gebruik van de informatie op deze website. 

Jouw persoonsgegevens 

Alle persoonsgegevens die je ons ter beschikking stelt via onze website verwerken we in overeenstemming met de GDPR – regels.

Links naar andere websites 

Deze website bevat links naar websites van andere organisaties. Over de inhoud of technische aspecten van deze externe websites hebben wij geen enkele controle. C HUB BV kan dan ook niet aansprakelijk gesteld worden voor het gebruik van informatie of links die ter beschikking gesteld worden op deze externe sites. 

Beschikbaarheid 

We stellen alles in het werk om deze website te allen tijde beschikbaar te houden. We kunnen echter niet garanderen dat de website altijd volledig beschikbaar, functioneel en vrij van technische problemen zal zijn. C HUB BV  kan dan ook niet aansprakelijk worden gesteld voor het niet-optimaal functioneren of onbeschikbaar zijn van de website. 

Goede huisvader 

Wanneer je onze website bezoekt, verbind je je ertoe om onze website als een goede huisvader te gebruiken. Het is niet toegestaan om via de website informatie, bestanden, links, software of andere gegevens te verzenden die schadelijk, onwettelijk, bedreigend, beledigend, kwetsend, lasterlijk, vulgair, obsceen, racistisch of verwerpelijk zijn.  

Verder is het niet toegestaan om een virus, trojaans paard of ander middel dat software beschadigt of vernietigt via onze website te verzenden. Het is ook niet toegestaan om wet- of regelgeving te schenden bij het gebruik van onze website of om de rechten van andere personen of rechtspersonen te schenden, zoals het recht op privacy of intellectuele eigendomsrechten. 

Intellectuele eigendomsrechten 

Alle intellectuele eigendomsrechten op de website, foto's, afbeeldingen, logo’s, informatie, teksten, ondersteunende computerprogramma’s en applicaties behoren toe aan C HUB BV en zijn (auteursrechtelijk) beschermd.   Het onrechtmatig gebruik, ongeautoriseerd kopiëren, aanpassen of gebruiken van een element van deze website, ongeacht de wijze en vorm van gebruik, zonder de uitdrukkelijke toestemming van C HUB BV, is ten stelligste verboden. Persoonlijk gebruik voor puur informatieve doeleinden vormt hierop de enige uitzondering. 

Aansprakelijkheid 

C HUB BV  kan in elk geval enkel aansprakelijk gesteld worden voor de rechtstreekse bewezen schade in geval van bedrog, opzet of zware fout. De vergoeding voor deze bewezen schade is beperkt tot een bedrag, gelijk aan de vergoedingen als tegenprestatie van de door C HUB BV  aan de schade lijdende partij uitgevoerde prestaties gedurende het afgelopen jaar.  

Voor zover je als gebruiker van je eventueel recht op schadevergoeding gebruik wil maken, dien je dit binnen de acht (8) dagen na het zich manifesteren van de schade te melden aan C HUB BV  via een aangetekend schrijven.  

Bevoegde rechtbank 

Uitsluitend de rechtbanken van KORTRIJK zijn bevoegd voor alle betwistingen met betrekking tot deze bepalingen. 

bottom of page